Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES

Historie

Ohlédnutí za historií sboru

 

Oheň – pomocník člověka od pradávna osvětluje a zahřívá lidské příbytky, pomáhá při výrobě nástrojů, dává chuť pokrmům.

Oheň ale také škodí, ničí a obrací v popel často mnohaletou lidskou námahu. Jednotlivec je proti němu bezmocný. Byly proto vytvářeny spolky a bratrstva, které lépe likvidovaly požáry a jejich následky. Na území Českých zemí vznikl první Sbor dobrovolných hasičů v roce 1864 ve Velvarech.

Sbor dobrovolných hasičů v Hamrech nad Sázavou byl založen v roce 1898. Na jeho ustanovení měl velký vliv tehdejší starosta obce, pan Jan Juda. Správce velkostatku Ludvík Czerný tento spolek podporoval. Byla zakoupena dvoukolová ruční stříkačka, výzbroj a stejnokroje. Na uhrazení vydání bylo použito příspěvku 100 zlatých od Vysokého výboru zemského. Zbytek byl hrazen z obecních přirážek. Pojišťovna proti ohni přispěla 60 zlatými.

Roku 1898 přihlásilo se 14 činných a 6 přispívajících členů, a to Jan Pochop ml., František Juda, Alois Březina ml., Čeněk Frídl, Jan Lopour, Konrád Brychta, František Holoubek, František Pelikán ml., Ján Kalivoda, Alois Kocián, Alois Klimeš, Jan Černý, František Lodin a Alois Benc. Po volbách byl zvolen náčelníkem František Juda, podnáčelníkem Alois Březina, četařem Vincenc Frídl. Přispívajícími členy byli Leopold Maňásek, Alois Březina st., Jan Pochop st., František Pelikán, Václav Pochop, František Pelikán ml., František Špinar. Přispívající člen Alois Březina st. byl zvolen jednatelem a pokladníkem.

V následujícím roce hasí požár v Najdeku. Přistoupili noví členové a v pokladně zbývá na hotovosti 60 zlatých a 10 krejcarů.

V roce 1901 byl ze sboru vyloučen za neslušné chování a drzost Jan Kalivoda. Postupně se nakupovaly hadice, látka na ušití stejnokrojů a čapek, nová trubka. Pořádaly se taneční zábavy a plesy, přednášky o působení hasičstva a v roce 1909 se čtyři členové sboru zúčastnili hasičského sjezdu v Novém Městě na Moravě.

Od roku 1923 se obnovuje aktivní činnost ve sboru. Přichází noví členové – Eduard Pujman, František Kanta, František Simajchl, Jan Josífek, Josef Červený, Karel Černý, Havlíček.

Kromě hasičského školení a zdravotních kursů stačí sehrát čtyři divadelní představení ročně. V roce 1935 hasí požár v prodejně Vzájemnost – Včela, za což obdrží dar 50 korun.

V roce 1939 byla zakoupena motorová stříkačka s příslušenstvím od firmy Stratílek ve Vysokém Mýtu za 22.000,- Kč. Svůj křest ohněm zažila téhož roku při požáru Amylonu ve Žďáře nad Sázavou.

Od roku 1940 do roku 1946 byla činnost sboru velice skromná, výcvik se neprováděl. V roce 1947 se sbor rozšířil o 14 žen. Od roku 1949 se pravidelně zúčastňují okrskových soutěží. Sbor opožděně oslavil padesáté výročí založení a předávání diplomů byli přítomni bratři Goetler a Klíma z Okresního výboru hasičů. V tomto roce začala přestavba požární zbrojnice, budova byla rozšířena o kancelář národního výboru, zasedací místnost a byt. Začala se rozvíjet spolupráce se sborem dobrovolných hasičů ze zámku Žďár nad Sázavou. Sbory si vypomáhaly při zajišťování kulturních akcí, při výcviku, při pořádání soutěží.

V roce 1952 má sbor 18 členů činných, 85 přispívajících a 6 žen. Bylo utvořeno družstvo dorostenců pod vedením bratra Josefa Kroupy. Na valné hromadě konané v místním kině byla hodnocena práce sboru za rok 1953. Kritické připomínky vzešly od předsedy Místního národního výboru Bence a předsedy Národní fronty Vytlačila. Na činnost sboru má vliv politická situace, manifestačně se volí, oslavuje 1. a 9.máj. Odborné znalosti se hodnotí odznakem Vzorný požárník. Provádí se preventivní prohlídky v celé obci a v objektech JZD. Svazarm pořádá motocyklové závody, při kterých požárníci zajišťují pravidelně pořadatelskou službu. Na soutěže požárních družstev nejsou zapsáni jenom muži, ale také žáci a žákyně. Ty vede Bohumil Šimůnek st.

V roce 1957 se dožívá 90 let zakládající člen sboru pan František Juda. V roce 1958 začíná výstavba obecního vodovodu, proto je účast požárníků na soutěžích menší, ale provádí se výcvik, opravuje se automobil.

Od roku 1959 až do roku 1977 nejsou v hasičské ani obecní kronice vedeny žádné zápisy týkající se práce a činnosti sboru. Rok 1978 začal oslavou Mezinárodního dne žen v novém kulturním domě, společně s najdeckým sborem. Sbor dobrovolných hasičů se tohoto roku podílel zejména na výstavbě mateřské školy. Tragickou událostí byl výbuch ve mlýně na dřevitou moučku v Najdeku, který si vyžádal 4 lidské oběti. Hašení a likvidace následků požáru se zúčastnili členové hamerského sboru.

Od roku 1979 je členská základna rozšířena o mladé členy a do sboru přichází i ženy. Až do roku 1989 trvá období, kdy se sboru daří po všech stránkách. Mladí požárníci soutěží ve hře Plamen, kde dosahují pod vedením Josefa Součka ml. velmi dobrých výsledků, ale ani družstvo mužů se nedá zahanbit. Na jedné straně jsou to odborná školení, přednášky, námětová cvičení, soutěže, preventivní prohlídky, sběr železného šrotu a brigády v zemědělství, ale hlavně od roku 1983 práce na přestavbě hasičské zbrojnice. Na druhé straně plesy, taneční zábavy, posezení u táboráku, zájezdy, společné oslavy kulatého jubilea členů sboru. Každoroční pomoc při stavbě pionýrského tábora v Železných Horkách, pomoc při stavbě rodinných domků nebo pokosení louky. Ale i návštěva v nemocnici, když přišla nemoc.

V roce 1990 má sbor 60 členů. Nejstaršími jsou bratři Karel Černý a Alois Březina. V roce 1998 má sbor 31 člena a průměrný věk je padesát let. Za sto let trvání sboru se vystřídalo mnoho jmen. Někdo působil ve sboru jen krátce, někdo celá desetiletí. Některá jména mají své pokračovatele ve druhém a třetím pokolení. Všem patří naše poděkování za práci ve Sboru dobrovolných hasičů v Hamrech nad Sázavou. Buďme našim předchůdcům zavázáni a pracujme ve sboru tak, abychom dostáli kreditu, jež nám zanechali, a abychom mohli v nových životních a společenských podmínkách dále rozvíjet a získávat vážnost, jakou si dobrovolní hasiči zaslouží. Vždyť historie zavazuje.