Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
Foto – SvatoMartinská zábava 14.11.2015
SvatoMartinská zábava – 14.11.2015
12.kolo RCM – Dolní Loučky
2001
Pro
30

Události v roce 2001

Sbor má 31 členů a to 24 mužů a 7 žen.
 
Významné životní jubileum 75 roků, oslavil bratr Miroslav Vašek a Miloslav Matoušek. Jsou oba zároveň nejstaršími členy sboru.
 
     Jaro začalo tradičně sběrem železného šrotu. V sobotu 21. dubna 11 členů půjčeným traktorem odvezlo sběr za KD. Tak tomu bylo i 20. října.
 
     11. března se sešli na Veselíčku starostové a velitelé sborů okrsků Žďár n/ Sáz., za náš sbor byli přítomni batr Březina a bratr Poul.
 
     2. května na polích ZD sbíralo 10 mužů a 1 žena kamení. Za 4 plné traktorové vleky bylo odměnou pečené sele, na které byli pozváni všichni členové sboru.
 
     V neděli 27. května proběhla u Velkého Dářka okrsková soutěž mužů. Hamerské družstvo obsadilo 8. místo z 15 družstev.
 
     V sobotu 2. června připravili hasiči dětem soutěžní odpoledne. Spolu s Pionýrem a za finanční pomoci OÚ a místních podnikatelů, děti soutěžily v 7 disciplínách, sbíraly body, které proměnily za drobné ceny a cukrovinky. Přes nepřízeň počasí se odpoledne vydařilo.
 
     8. září v 16:40 hod. zazněl obcí zvuk sirény. Tentokrát se jednalo o taktické cvičení na hašení bývalé prodejny Jednota v Horních Hamrech. 9 mužů bylo na místě včas.
 
     V měsíci řijnu se rozšiřovali své znalosti v cyklické odborné přípravě velitel Aleš Poul a jeho zástupce Zdeněk Lopour a o týden později i strojník Milan Veverka.
 
     7. října zastupoval sbor na aktivu starostů v Novém Městě na Moravě zástupce starosty bratr Pavel Kroupa. Na tomto shromáždění přednesl zprávu o činnosti okresní organizace hasičů její starosta Jan Dřínek.
V okrese je 9 766 dobrovolných hasičů v 260 sborech, což je nejvíce v republice.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2000
Pro
31

Události v roce 2000

Rok 2000, jsou tři významné události v hasičském dění.
Ve dnech 20. až 25. června bylo v bavorském AUGSBURGU připomenuto 100. výročí založení mezinárodní hasičské organizace CTIF.
     7. září 1975 byly zpřístupněny první výstavní sály na zámku v Přibyslavi, dnešním Centru Hasičského hnutí. Za 25 let byl zámek přebudován na moderní hasičský výstavnický, dokumentační a metodický areál celoevropského významu.
     První dva červencové dny se sjeli do Žďáru n/Sáz. hasiči z celé republiky na jednání 2. řádného sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Touto událostí žilo celé okresní město a hasiči žďárského okresu.
     Po ocenění činnosti okresního združení ve Žďáře a SDH v Jimravově nejvyšším vyznamenáním přišly na řadu volby.
Ze čtyř kandidátů byl novým starostou Sdružení hasičů zvolen ing. Karel Richter. Do funkce náměstka vedle třech stávajících byl zvolen Jan Dřínek.
 
Co jsme zažili v roce 2000:
     Sbor má 31 členů a to 24 mužů a 7 žen.
 
Nejstaršími členy jsou bratr Miloslav Matoušek a Miroslav Vašek, kterým je 74 let.
 
70. výročí narozenin oslavil bratr Josef Souček.
60. výročí sestra Marta Chládková a bratr Josef Pokorný.
 
     Ve dnech 28. ledna a 15. října byl starosta sboru bratr Březina přítomen na jednání okrskové konference ve Škrdlovicíh a Novém Městě na Moravě.
 
     O co méně se letos schůzovalo, o to více pracovalo. Jaro začalo úklidem před zbrojnicí a cesty před OÚ. Mechanizaci nahradily košťata a lopaty, odklízel se materiál po zimním posypu.
 
     V měsíci dubnu patří pravidelně jedna sobota sběru železného šrotu. letos 22.4. 2000 9 členů sboru svezlo za KD 150 metráků železa. Začátkem prosince s půjčeným traktorem se sběr opakoval. Sebralo se 80 metráků železa.
 
     30. dubna se zůčastnil velitel bratr Aleš Poul školení velitelů, kde hlavním bodem byla příprava okrskové soutěže. ta se konala 28. května u Velkého Dářka a nás těší, že hamerské družstvo obsadilo pěkné 4. místo.
  3. května vyjeli hasiči spolu s najdeckými k požáru náspu u trati pod Milfajtovými a protože bylo sucho, hořelo ještě jednou a to 9. června u obecního lesa u železniční zastávky.
 
     8. října velitel Aleš Poul spolu se svým zástupcem Zdeňkem Lopourem absolvovali cyklickou odbornou přípravu velitelů.
 
     15. října na školení strojníků čerpal vědomosti strojník Bohouš Šimůnek. 
 
     V noci z 23. na 24. října hořela zahradní kůlna v části Dolní Hamry. Hašení provedli žďárští hasiči s cisternou. Druhý den, kdy majitelé nebyli přítomni, dohlížel na místě požáru bratr Jiří Šípek.
 
     V úterý 28. listopadu v 15:10 hod. se rozezněla siréna. Starosta obce místním rozhlasem upozornil, že se jedná o taktické cvičení na hašení objektů místního Zemědělského družstva. Čtyři sbory přijeli včas a s dostatečným počtem lidí. Byl to sbor ze zámku Žďáru, veř. útvar Žďár, Najdek a Hamry.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
1999
Pro
31

Události v roce 1999

Budeme končit předposlední rok tohoto tisíciletí.
Při těchto příležitostech se kladou různá předsevzetí. Zařaďme se mezi ně s přáním pozvednout prestiž dobrovolných hasičů. Nejen pokračovat ve více jak stočtyřicetileté historii dobrovolného hasičstva,ale i nadále podporovat rozvoj tohoto vysoce humánního společenství lidí,kteří svůj volný čas obětují pomoci člověku v nouzi. Naši předchůdci se řídili hasičským desaterem, řiďme se jím i my.

 

Hasičské desatero
 
  1. V jedno mocné heslo spojenými silami věřit budeš, neboť jím podmíněn jest zdar spolku a ctnosti.
  1. Nebudeš nositi jméno hasič a odznaky hasičské nadarmo, ale činy svými jim k větší cti a vážnosti pomáhati budeš.
  1. Pomni, abys cvičení pilně navštěvoval a tak schopnost svou znovu nabyl k vykonání těžké povinnosti, kterou jsi z nežištné lásky k bližnímu a pro záchranu národního majetku dobrovolně za svou přijal. 
  1. Cti dobrý mrav a kázeň spolku, tím docílí se dlouhodobé a blahodárné působení.
  1. Nezabíjej zdraví a čas zahálkou nebo malichernostmi, ale čítej dobré spisy o hasičství, abys v oboru tom se zdokonalil.
  1. Nesmícháš náčiní a přístrojů hasičských v nepořádnou hromadu, uložíš na pravé místo, aby vše bylo stále po ruce a v pořádku.
  1. Neokrádej se pohodlností a liknavostí o zásluhy, jež můžeš nabýti včasným přispěcháním k ohni a zachráníš nejen majeteku, ale i životů lidských.
  1. Nepromluvíš slova hanlivého o bratrovi svém, ale bratrsky ho poučíš, nebo šetrně pokáráš, kdy toho zasluhovati bude.
  1. Nepožádáš hodnosti ve spolku, která právem náleží bratru staršímu, způsobilejšímu a zasloužilejšímu.
  1. Aniž požádáš kdy odměny od bližního svého za službu, kterou jsi mu hájením majetku prokázal, ani peněz, ani nábytku, ani šatstva, ani vola, ani osla, což jeho jest…
 
 Co jsme zažili v roce 1999:
           Sbor má 32 členů a to 25 mužů a 7 žen.
 
4. října zemřel nejstarší člen, bratr František Smejkal ve věku 85 let.
Členem SDH v Hamrech byl od roku 1940.
 
Významné životní jubileum – 70 let oslavil 30. prosince hospodář sboru, bratr Josef Šípek.
 
V měsíci srpnu změnil stav svobodný na ženatý velitel, bratr Aleš Poul.
 
         Sbor má auto značky Robur, staré 32 let. Díky údržbě členů sboru je schopné kdykoli vyjet. Dále vlastní stříkačku PS – 12 s příslušenstvím, cvičnou výstroj, pracovní obleky a vycházkové uniformy.
 
         V měsíci dubnu byl tradiční sběr železného šrotu a v květnu kamení  na poli místního zemědělského družstva.
 
Nejenom prací, ale i sportem a zábavou je člověk živ.      
 
V sobotu 8. května vyjeli na kolech zdatnější členové se svými přáteli prohlédnout si nové hasičské auto do Zámku Žďáru nad Sázavou.
 
         30. května se konala soutěž mužů ve Vatíně. Družstvo za povzbuzování ostatních členů sboru obsadilo 5. místo ze 14-ti startujících družstev.
V měsíci srpnu byla provedena kontrola Požárního řádu za účasti starosty obce, starosty sboru a preventisty.
 
         Velitel Aleš Poul se zúčastnil školení velitelů v Zámku Žďáře n/Sáz. Spolu s řidičem Bohoušem Šimůnkem prováděli pravidelnou údržbu a opravu auta.
FacebookyoutubeFacebookyoutube