Lampionový průvod
Vánoční jarmark
Hasičský ples 2O23
Country bál
Lampionový průvod
Tancovačka u hasičské zbrojnice 2021
Nové hasičské vozidlo
Spolupráce s distribucí
Pozvánka na Country bál
Pozvánka na Čarodějnickou tancovačku 2018
FOTO – Výroční valná hromada – 2.12.2017
Pozvánka na hasičský ples 2018
FOTO – Taneční zábava Morava – 25.11.2017
Taneční zábava se skupinou Morava
FOTO – Zakončení sezóny – 7.10.2017
Pozvánka na čarodějnickou tancovačku
FOTO – Taneční zábava – Šibřinky 2017
Dolnoloučská zima 2017
Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
FOTO – Curling SDH Hamry vs. SDH Najdek 13.1.2017
Foto – 13.Reprezentační Hasičský ples 7.1.2017
Taktické cvičení na Zelenou Horu
Námětové cvičení v Jamách
Foto – 12.Reprezentační Hasičský ples 9.1.2016
12.REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
2004
Kvě
5

4.5.2004 – 1700 let od mučivé smrti sv. Floriána

Patron hasičů svatý Florián

Řád sv. Floriána je jedním z nejvyšších vyznamenání a uděluje se členům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky. K udělení řádu sv. Floriána může dojít až po udělení medaile “Za mimořádné zásluhy”. Řád sv. Floriána je výběrové vyznamenání udělované výkonným výborem sdružení na návrh okresního sdružení. K řádu náleží diplom a stuha. Řád má tvar rovnoramenného osmihrotového kříže v pozlaceném provedení. Vnitřní kruh je červený a na něm je položen medailon s hlavou sv. Floriana se dvěma plameny a opisem: SV. FLORIAN. Rozměry: 70 x 70 mm.

Před 17 stoletími byl umučen patron hasičů

V roce 2005 uplynulo 1700 let od mučednické smrti Sv. Floriána, lidového světce, patrona hasičů a kominíků.

Mnohé legendy o Floriánově životě mají historicky reálné jádro. Je spojeno se šířením křesťanství až po nejzazší hranice římské říše. Dnešní území Rakouska do té doby patřilo římské provincii Noricum a císař Dioklecián tuto provincii připojil k Panonii. V okolí Lince, ve městě Lauriancum, podle tradice svatí Lukáš a Marek zvěstovali evangelium. Když vydal císař Deoklecíán přísná nařízení proti křesťanům (čtyři protikřesťanské edikty z let 303 a 304), začali správci provincií pátrat po vyznavačích víry a násilím je nutili k modloslužebnictví. Také v provincii Norikum začal vladař Aguilinus uvádět císařský edikt v život. Aguilinus byl pohanský místodržitel římského císaře Diokleciána se sídlem v Lorchu.

Floriánův život

ObrazekDatum narození Floriána (Florianus) se nepodařilo zjistit. Byl pokřtěn a vychován křesťansky. Po několika letech služby důstojníka vojska se stal šéfem kancléře císařského místodržícího v římském Laurinku, což je dnešní Lorch u Ennsu v Horním Rakousku. Aquilinus dal příkaz svému nejbližšímu spolupracovníku Floriánovi, aby ze státních úřadů propustil všechny křesťany. Florián to nechtěl udělat, vystoupil z jeho služeb a žil pak v Cetiu (dnešní St. Polten). Na počátku 4. století velel posádkám některých římských vojenských stanic na tzv. římském limitu, opevněné hranici římské říše ve střední Evropě, táhnoucí se podél řeky Dunaje.

Když se doslechl, že v celé provincii jsou jeho souvěrci zatýkáni a žalářováni (v Noriku bylo té době zatčeno 40 křesťanů), rozhodl se, že se vydá za nimi, aby je povzbudil. Údajně dokonce osnoval jejich tajné osvobození. Vypravil se do vladařova sídelního města Lauriaka na soutoku řeky Emže s Dunajem. Při pokusu dostat se do žaláře byl však zatčen a předveden před místodržícího Akqilina, svého přímého představeného. Nejprve jej místodržící sesadil z funkce a vyšetřující soudce jej pak nechal krutým způsobem mučit. Florián odolával přemlouvání i výhružkám a nezlomilo ho ani mučení.

Když Florián odmítl obětovat Bohu a ani nebyl ochoten odpřísáhnout zapření víry, byl jako křesťan odsouzen císařským správcem ke smrti utopením. Soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě, ani jeho bezúhonný život a vydal ho do rukou katů, kteří mu přivázali na krk mlýnský kámen a nechali ho svrhnout z mostu do řeky. Byl to tehdejší obvyklý způsob poprav.

Z mlýnským kamenem na krku stál prý dlouho na mostě přes řeku Emži (Enns) u římské pevnosti Laureacum (Lorch). Legionáři odmítali vykonat rozsudek, svrhnout velitele do řeky. Nakonec přiběhl jakýsi cizí člověk surově do odsouzence vrazil a shodil ho z mostu.

Mrtvé tělo hlídal orel!

ObrazekLegenda říká, že Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skalku a tam ho hlídal orel, aby ho nemohli pohané zhanobit (“nebo jeho mrtvé tělo se zachytilo na skalce, k níž podle pověsti zaletěl velký orel, když je sám dravcem, mrtvolu sv. Floriána před ostatními dravci uchránil”). Tam ho nalezla a na svém statku pohřbila odvážná křesťanská vdova Valerie z Lince, dnes zde stojí město St. Florian. Jiná historická zmínka praví, že vdova Valerie objevila tělo mrtvého a nechala ho pohřbít na tajném hřbitově křesťanů. Je to bukový les v blízkosti dnešního Marck St. Florian. Pro svou mučednickou smrt byl pak prohlášen za svatého. Již v šestém století vznikl v Lorchu klášter s kostelem St. Florian.

Nad hrobem vyrostl klášter

Tím začíná historie kláštera, který nese jméno sv. Floriána. Klášter postupně vyrůstal nad světcovým hrobem. Nejdříve to byl malý poutní kostelík a teprve potom klášter. Zbytky zdiva pod klášterní bazilikou pochází z doby římské říše. Kdy a kým byl kostel sv. Floriána založen, není známo. První písemné zmínky o klášteře pocházejí kolem roku 800. Trvalé nájezdy uherských hord přivodily klášteru velké utrpení. Pravidelný klášterní život nebyl možný, mniši se museli stále uchylovat před Uhry do bezpečí do Ennsburgu. Až po bitvě v Lechu se mohl život v klášteře normálně rozvíjet. Za úřadování biskupa Altmana z Pasová prožil klášter sv. Floriána nový začátek – po vzoru kláštera Čluny. Nově vznikající klášter sv. Floriána obdržel roku 1002 od císaře Jindřicha II. “lán”. Byla to zemědělská půda, na které mohli mniši hospodařit. Společenství řádových bratří sv. Floriána se roku 1701 zavázalo, že svůj život uspořádá podle pravidel sv. Augustina. Proto se jim od té doby říká augustiniánští bratři. Klášter je jedním z nejvýznamnějších míst Horních Rakous. V části klášterních budov je muzeum požární ochrany.

Kde jsou ostatky?

Kde se dnes ostatky sv. Floriána nacházejí, není objasněno. Nejpravděpodobněji je to katedrála v Krakově. Kostel sv. Floriána v Krakově spravoval v letech 1949 až 1951 vikář Karol Wojtyla, zesnulý papež Jan Pavel II. V obrazové publikaci Starý Kraków (1991) byl nalezen obraz interiéru tamního kostela sv. Floriána s poznámkou o tom, že tento světec je prvním patronem města a jeho ostatky že byly převezeny do Polska v roce 1184. Kult sv. Floriána v Polsku je silný a je svázán s velkým požárem Krakova v roce 1528, kdy navzdory ničivému živlu zůstal ochráněn kostel na Kleparzu, ve kterém se nacházely relikvie sv. Floriána.

V Římě světce uctívali jako ochránce před represemi, které v té době ztrácely na intenzitě. Deska v kryptě kláštera říká, že Floriánovy ostatky byly nalezeny v 11. století a rozděleny, část z nich byla přenesena do Říma, část do Krakova a za císaře Karla IV. byla z Polska malá část relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Relikviář má však rovněž katedrálu v Olomouci, kostely na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Maličké kousky Floriánových ostatků měli chránit města před ničivými požáry.

Patronem od středověku

ObrazekVe středověku se sv. Florián v lidovém podání stal ochráncem před velkou vodou i před suchem, při neúrodě polí, proti bouři a nebezpečí ohně (pro svou smrt ve vodě). Některá literatura uvádí, že jako malý chlapec zachránil svou modlitbou hořící dům (nebo podle jiné legendy uhasil v kritické chvíli hořící dům jediným vědrem vody a zabránil tak velkému neštěstí).

Známější legenda se váže k uhlíři, který upadl do hořícího, větrem odkrytého milíře a vyzývavě světce byl přímluvou zachráněn, což dalo podnět k novému uctívání Floriána jako patrona proti ohni. Mimo hasičů je také patronem zedníků, kominíků, sládků, bednářů, hrnčířů, kovářů, mydlářů a všech kdo pracují s ohněm; je vzýván při spáleninách.

Český Květoslav

Florián je v počeštěné podobě Květoslav nebo Květoš. Základem jména je latinské Florianus, které vychází ze slova florere – kvést.

Je patronem Horního Rakouska, Bologně, Krakova a celého Polska. Jsou mu zasvěceny kostely v Linci, Weihenflorianu na Innu, Zieselmauru u Vídně a Strassagu u Štýrského Hradce, u nás např. chrám v Kladně postavený v letech 1746 – 1748 slavným Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem ve stylu vrcholného baroka, Bzenec (zaniklá kaple), kostel Kostelany, Moravský Krumlov, Příbram na Moravě, kaple v Tetčicích, ve Veleboři, kostel v Oskavě v Radouni u Štětí a jinde. Málo je známo, že v Žatci se dnešní náměstí 5. května až do začátku 2. světové války jmenovalo Floriánské – podle své hlavní dominanty, barokního sloupu sv. Floriána z let 1742 až 1746.

Jak bývá zpodobňován

Zobrazován bývá jako voják (od doby renesance většinou římský, ale dříve i ve středověkém brnění), často s kopím nebo korouhví v ruce, se džberem (putnou), z něhož vylévá vodu a hasí hořící dům (hrad). Toto zobrazení je naprosto typické. Jen ve zcela rané době byl někdy znázorňován jako stařec, např. na fresce ze 12. století v klášteře Nonnberg v Salcburku. Asi od 13. století je Floriána vidět už jen jako mladého muže.

Někdy se na výtvarných projevech jako atribut objevuje také mlýnský kámen, který poukazuje na jeho mučednictví (mlýnský kámen s nímž byl Florián utopen je dnes uložen v kryptě klášterního kostela), i orel, který hlídal podle legendy Floriánovo mrtvé tělo, se dostával do uměleckého ztvárnění světce. Tyto motivy jsou především vidět v klášteře sv. Floriána u Lince. V Podunají nechybí jen jeho soška takřka v žádném kostele. Najdeme ho často mezi sochami českého “selského” baroka. Floriánků je mnoho i mezi lidovými řezbami a obrázky, světec lijící vodu zdobil české sklo a lidovou keramiku. Dále jsou známy i obrazy jeho mučení a smrti.

Ochraňující sošky

Ve výtvarném umění se nejvýrazněji uplatňuje v tzv. výklenkové plastice. Sošky světců se umísťovaly ve výklencích domovních štítů, výjezdů a vrat, kde zastávaly funkci ochránce domu před nežádoucími osobami. Nejčastěji mezi svatými se objevují sv. Florián a sv. Jan Nepomucký, jako ochránci před ohněm a vodou. Ve světnicích stávaly na prádelnících spolu s nejvzácnějšími rodinnými památkami. Bývaly omalovány olejovými barvami.

Rozkvět popisovaných plastik spadá do let 1700 – 1880. Je na místě otázka: proč tak pozdě? V krajinách s drsnými klimatickými podmínkami jako např. v Krušných či Orlických horách nebo na Českomoravské vrchovině bývaly štíty domů pokryty prkny a šindelem.

Jen různě položená prkna umožňovala minimální výtvarný projev. Teprve s rozvojem stavitelství a zejména, když jako stavební materiál převládl kámen a cihla, tedy zděný štít až do vrcholu, prolamuje se štít obvykle dvěma okénky (pro osvětlení a větrání vody), zbývá mezi okny místo na výklenek pro sošku světce nejčastěji sv. Floriána (také sv. Václava, Jana Nepomuckého případně Pannu Marii). Tím vznikla v těchto regionech zvýšená poptávka po plastikách. Proto hrnčíři, kteří vyráběli také keramické džbány s motivy světců, se věnovali požadovanému zboží. Nejvýznamnější výrobci pracovali v okolí poutních míst (pokud tam byla vhodná hlína). Poutníci přenášeli plastiky do značně vzdálených míst.

Na závěr

ObrazekV českých zemích se uctívali světci ve spojitosti s ochranou před ohněm: sv. Vavřinece, sv. Hátu, Pannu Marii Hromnickou, sv. Jana Buriana, sv. Donáta ad.

Po vzniku havsburské monarchie pronikl k nám kult sv. Floriána, který se stal patronem zedníků, kominíků, ochránce měst. V polovině 19. století po pádu Bachova absolutismu, kdy začaly vznikat sbory dobrovolných hasičů, přijaly stejně jako hasiči rakouští svého patrona sv. Floriána.

S ohledem na pozdější vstup do českých zemí nemá zde tolik kostelů jemu zasvěcených, ale je zde velké množství kapliček, božích muk, postranních oltářů v kostelech, kapliček, samostatných soch v obcích i jejich okolí.

Sv. Florián se objevuje ve štítových výklencích domů na venkově i v městech, na obrázcích malovaných na skle, na zvláštních několikaokých skleničkách zvaných prysky. Na počest sv. Floriána jsou skládány slavnostní mše, velká řada poutních písní, v neposlední řadě i v písních ponocných a v písních kramářských. Se jménem světce jsou spojovány soutěže, pochopitelně se objevuje na hasičských praporech a v další hasičské symbolice jako odznaky sborů, v názvosloví soutěží, jako součást trvalé výzdoby shromažďovacích místností. Symbolika sv. Floriána pronikla celým životem a prací českých hasičů.

 

FacebookyoutubeFacebookyoutube
2003
Pro
31

Události v roce 2003

Sbor má 28 členů a to 22 mužů a 6 žen.
 
V tomto roce oslavila 70. narozeniny Marie Vaverková,
50. narozeniny Liba Březinová a
50. jubileum oslaví Bohouš Šimůnek.
 
 
     Jarní měsíce tradičně patří brigádám. V měsíci březnu se měnily na budově OÚ okna. Poul Aleš a Jiříkovský vymalovali klubovnu a ženy se postaraly o úklid.

 
 
     V sobotu 12.dubna sbírali hasiči železný šrot. Jedenáct členů 11.října sbírali v Dolních a Horních Hamrech. Byla obnovena tradice pomoci při stavbě rodinného domu. Letos se na stavbě velitele Aleše Poula vystřídali i bývalí členové sboru.
    

     13.dubna se konal aktiv starostů a velitelů v Jamách , 24.srpna měli velitelé okrsku aktiv ve Žďáře a v říjnu dvoudenní setkání v Přibyslavi. Všech se velitel Aleš Poul zúčastnil, nevynechal ani školení 26.října v Jamách.
 
      Úroda kamení na polích Vysočiny je stále bohatá. Při jeho sběru se v pátek 23.května zapotili starší i mladší brigádníci. Odměnou jim bylo pečené sele a pivo jako křen.
 
     U příležitosti 105.výročí založení SDH v Hamrech n Sáz., bylo uspořádáno 1.kolo okrskové soutěže družstev mužů.
Samotné soutěži předcházela ukázka útoku pořádajícím sborem 10.května před Tokozem.
I samotná soutěž vyžadovala přípravu terénu, louky za Březinovým rybníkem a přístupové cesty k ní. Tohoto úkolu se zhostili mladší členové.
V neděli 25.května od ranních hodin navigoval auta dvaceti sborů, rozhodčích a návštěvníků bratr Matoušek, Chládek a Souček Josef. Soutěžící na místě přivítal starosta obce Hubert Křesťan a technické pokyny podal bratr Kříž Jan z SDH Ostrov n Oslavou. Za krásného slunečního počasí si právem první místo vybojovalo družstvo ze Škrdlovic.
Nejstarším soutěžícím byl bratr Karel Herold z družstva seniorů Žďáru II. Ten vyzval ostatní členy sborů, aby následovaly jeho příkladu. Občerstvení bylo zajištěno ke spokojenosti soutěžících i návštěvníků. Za hladký průběh soutěže patří poděkování všem soutěžícím , rozhodčím a hlavně pořadatelům , našemu sboru, starostovi, veliteli, každému, kdo se jakkoliv podílel na přípravě soutěže, kterou ocenily návštěvníci, kterých se hodně sešlo. Naše družstvo mužů vybojovalo 13.místo.
 
     V neděli 1.června se před OÚ pořádal dětský den. Za pěkného počasí děti sbíraly body v osmi disciplínách, jako je házení šipek, šplh, běh v pytli, džberovky, chůdy, nebo srážení kuželek hadicí.
Posbírané body za svou šikovnost měnily za drobnosti pro radost. Do pozdních odpoledních hodin fronty dětí nedaly vydechnout těm, kteří na regulérnost dohlíželi. Poděkování patří pořadatelům, ved.pionýra a sponzorům.
 
     
     V sobotu 20.září se sjelo 14 sborů do Žďáru 2 na náměstí, cvičení, a to hašení Starého Dvora. Z Hamrů vyjelo družstvo v počtu 9.mužů. I když letos žádný výjezd k ohni nebyl, je dobré prověřit svoje schopnosti. Odbornost a připravenost získávají dobrovolní hasiči na odborných školeních.
.
19.a 20.září čerpali vědomosti na školení strojníků bratr Roman Březina a Pavel Kroupa, 11.a 12.října zástupce velitele Zdeněk Lopour.
 
     V září se uskutečnilo setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů okresu v zámku Žďár. Zdařilému setkání byl přítomen bratr Josef Souček. V polovině měsíce října se sjeli do Nového Města na Moravě starostové SDH reprezentující 260 sborů žďárského regionu. Shromáždění hodnotilo dosažené výsledky a schválilo v přijatém usnesení hlavní směry dalšího rozvoje.
 
     18. prosince zemřel ve věku nedožitých 70 let bratr Oldřich Kučera. Hasičem byl 37 let.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2002
Pro
30

Události v roce 2002

Sbor má 28 členů a to 22 mužů a 6 žen.
 
Bratr Miloslav Matoušek je nejstarším členem a zároveň od r. 1950 nejdéle ve sboru tj. 52 let.
Bratr Josef Šípek je ve sboru 50 let. Dlouhá léta dělá hospodáře a pomáhá při akcích pořádaných sborem.
Bratr Alois Souček je ve sboru 50 let plnil funkci preventisty a člena výboru.
 
 Všem patří poděkování za jejich odvedenou práci.
 
     Jarní pracovní činnost začala v pátek 15. a sobotu 16. března. Šest členů našeho sboru a technika najdecských hasičů umývala a čistila silnice po Hamrech od zimního posypu.
 
     V měsíci dubnu byl aktiv starostů a velitelů ve Škrdlovicích a v měsíci říjnu školení strojníků.
 
     Sobota 20. dubna byla tradičně dnem sběru železného šrotu. Ten se opakoval také na podzim v říjnu.
 
     V měsíci květnu sbírali kamení na polích ZD muži i ženy.
 
     V neděli 26. května se konala okrsková soutěž v Ostrově nad Oslavou. Přes nepřízeň počasí, ale podpory i nejmenších rodinných příslušníků získávalo družstvo mužů 5. místo.
 
     V sobotu 1. června  uspořádali hasiči sváteční odpoledne ke Dni dětí a to se konalo před OÚ za spolupráce s Pionýrem. Odpoledne bylo plné her a soutěží. Za nasbírané body si děti mohly vybrat ceny, které připravili pořadatelé s pomocí sponzorů. Na závěr akce přijeli najdečtí hasiči s cisternovou stříkačkou, kterou si děti se zájmem prohlédly. Odměnou pořadatelům byly rozzářené oči dětí a spokojení rodiče.
 
     Měsíc červenec, měsíc prázdnin, patří tradičně dětem na táboře v Údolí slunce u Železných Horek. Mladší členové sboru s rodinnými příslušníky strávili sobotní a nedělní den s táborníky. Předvedli požární útok, děti si vyzkoušely hašení džberovou stříkačkou.
 
       Srpnové povodně nenechaly nikoho lhostejným k osudu lidí postižench touto přírodní katastrofou. Obec Hamry vyhlásila na 19. srpna sbírku na pomoc oblastem postiženým povodněmi. Sbor přispěl částkou 2000,- Kč které byly s dalšími finančními a materiálními dary dány obci Dolní Beřkovice okres Mělník.
 
     V pátek 30. srpna byla milou povinností návštěva oslav 115. výročí založení Sboru v Zámku Žďár. Z bohatého kulturního programu do nočních hodin si jistě každý vybral.
 
     3. října se uskutečnilo v Zámku Žďár setkání zasloužilých hasičů. Zdařilému setkání byli přítomni bratr Josef Souček a bratr Josef Šípek.
 
     I kandidatura bratra Jana Dřínka v říjnových volbách do Senátu byla  členy podpořena.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2001
Pro
30

Události v roce 2001

Sbor má 31 členů a to 24 mužů a 7 žen.
 
Významné životní jubileum 75 roků, oslavil bratr Miroslav Vašek a Miloslav Matoušek. Jsou oba zároveň nejstaršími členy sboru.
 
     Jaro začalo tradičně sběrem železného šrotu. V sobotu 21. dubna 11 členů půjčeným traktorem odvezlo sběr za KD. Tak tomu bylo i 20. října.
 
     11. března se sešli na Veselíčku starostové a velitelé sborů okrsků Žďár n/ Sáz., za náš sbor byli přítomni batr Březina a bratr Poul.
 
     2. května na polích ZD sbíralo 10 mužů a 1 žena kamení. Za 4 plné traktorové vleky bylo odměnou pečené sele, na které byli pozváni všichni členové sboru.
 
     V neděli 27. května proběhla u Velkého Dářka okrsková soutěž mužů. Hamerské družstvo obsadilo 8. místo z 15 družstev.
 
     V sobotu 2. června připravili hasiči dětem soutěžní odpoledne. Spolu s Pionýrem a za finanční pomoci OÚ a místních podnikatelů, děti soutěžily v 7 disciplínách, sbíraly body, které proměnily za drobné ceny a cukrovinky. Přes nepřízeň počasí se odpoledne vydařilo.
 
     8. září v 16:40 hod. zazněl obcí zvuk sirény. Tentokrát se jednalo o taktické cvičení na hašení bývalé prodejny Jednota v Horních Hamrech. 9 mužů bylo na místě včas.
 
     V měsíci řijnu se rozšiřovali své znalosti v cyklické odborné přípravě velitel Aleš Poul a jeho zástupce Zdeněk Lopour a o týden později i strojník Milan Veverka.
 
     7. října zastupoval sbor na aktivu starostů v Novém Městě na Moravě zástupce starosty bratr Pavel Kroupa. Na tomto shromáždění přednesl zprávu o činnosti okresní organizace hasičů její starosta Jan Dřínek.
V okrese je 9 766 dobrovolných hasičů v 260 sborech, což je nejvíce v republice.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
2000
Pro
31

Události v roce 2000

Rok 2000, jsou tři významné události v hasičském dění.
Ve dnech 20. až 25. června bylo v bavorském AUGSBURGU připomenuto 100. výročí založení mezinárodní hasičské organizace CTIF.
     7. září 1975 byly zpřístupněny první výstavní sály na zámku v Přibyslavi, dnešním Centru Hasičského hnutí. Za 25 let byl zámek přebudován na moderní hasičský výstavnický, dokumentační a metodický areál celoevropského významu.
     První dva červencové dny se sjeli do Žďáru n/Sáz. hasiči z celé republiky na jednání 2. řádného sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka. Touto událostí žilo celé okresní město a hasiči žďárského okresu.
     Po ocenění činnosti okresního združení ve Žďáře a SDH v Jimravově nejvyšším vyznamenáním přišly na řadu volby.
Ze čtyř kandidátů byl novým starostou Sdružení hasičů zvolen ing. Karel Richter. Do funkce náměstka vedle třech stávajících byl zvolen Jan Dřínek.
 
Co jsme zažili v roce 2000:
     Sbor má 31 členů a to 24 mužů a 7 žen.
 
Nejstaršími členy jsou bratr Miloslav Matoušek a Miroslav Vašek, kterým je 74 let.
 
70. výročí narozenin oslavil bratr Josef Souček.
60. výročí sestra Marta Chládková a bratr Josef Pokorný.
 
     Ve dnech 28. ledna a 15. října byl starosta sboru bratr Březina přítomen na jednání okrskové konference ve Škrdlovicíh a Novém Městě na Moravě.
 
     O co méně se letos schůzovalo, o to více pracovalo. Jaro začalo úklidem před zbrojnicí a cesty před OÚ. Mechanizaci nahradily košťata a lopaty, odklízel se materiál po zimním posypu.
 
     V měsíci dubnu patří pravidelně jedna sobota sběru železného šrotu. letos 22.4. 2000 9 členů sboru svezlo za KD 150 metráků železa. Začátkem prosince s půjčeným traktorem se sběr opakoval. Sebralo se 80 metráků železa.
 
     30. dubna se zůčastnil velitel bratr Aleš Poul školení velitelů, kde hlavním bodem byla příprava okrskové soutěže. ta se konala 28. května u Velkého Dářka a nás těší, že hamerské družstvo obsadilo pěkné 4. místo.
  3. května vyjeli hasiči spolu s najdeckými k požáru náspu u trati pod Milfajtovými a protože bylo sucho, hořelo ještě jednou a to 9. června u obecního lesa u železniční zastávky.
 
     8. října velitel Aleš Poul spolu se svým zástupcem Zdeňkem Lopourem absolvovali cyklickou odbornou přípravu velitelů.
 
     15. října na školení strojníků čerpal vědomosti strojník Bohouš Šimůnek. 
 
     V noci z 23. na 24. října hořela zahradní kůlna v části Dolní Hamry. Hašení provedli žďárští hasiči s cisternou. Druhý den, kdy majitelé nebyli přítomni, dohlížel na místě požáru bratr Jiří Šípek.
 
     V úterý 28. listopadu v 15:10 hod. se rozezněla siréna. Starosta obce místním rozhlasem upozornil, že se jedná o taktické cvičení na hašení objektů místního Zemědělského družstva. Čtyři sbory přijeli včas a s dostatečným počtem lidí. Byl to sbor ze zámku Žďáru, veř. útvar Žďár, Najdek a Hamry.
FacebookyoutubeFacebookyoutube
1999
Pro
31

Události v roce 1999

Budeme končit předposlední rok tohoto tisíciletí.
Při těchto příležitostech se kladou různá předsevzetí. Zařaďme se mezi ně s přáním pozvednout prestiž dobrovolných hasičů. Nejen pokračovat ve více jak stočtyřicetileté historii dobrovolného hasičstva,ale i nadále podporovat rozvoj tohoto vysoce humánního společenství lidí,kteří svůj volný čas obětují pomoci člověku v nouzi. Naši předchůdci se řídili hasičským desaterem, řiďme se jím i my.

 

Hasičské desatero
 
  1. V jedno mocné heslo spojenými silami věřit budeš, neboť jím podmíněn jest zdar spolku a ctnosti.
  1. Nebudeš nositi jméno hasič a odznaky hasičské nadarmo, ale činy svými jim k větší cti a vážnosti pomáhati budeš.
  1. Pomni, abys cvičení pilně navštěvoval a tak schopnost svou znovu nabyl k vykonání těžké povinnosti, kterou jsi z nežištné lásky k bližnímu a pro záchranu národního majetku dobrovolně za svou přijal. 
  1. Cti dobrý mrav a kázeň spolku, tím docílí se dlouhodobé a blahodárné působení.
  1. Nezabíjej zdraví a čas zahálkou nebo malichernostmi, ale čítej dobré spisy o hasičství, abys v oboru tom se zdokonalil.
  1. Nesmícháš náčiní a přístrojů hasičských v nepořádnou hromadu, uložíš na pravé místo, aby vše bylo stále po ruce a v pořádku.
  1. Neokrádej se pohodlností a liknavostí o zásluhy, jež můžeš nabýti včasným přispěcháním k ohni a zachráníš nejen majeteku, ale i životů lidských.
  1. Nepromluvíš slova hanlivého o bratrovi svém, ale bratrsky ho poučíš, nebo šetrně pokáráš, kdy toho zasluhovati bude.
  1. Nepožádáš hodnosti ve spolku, která právem náleží bratru staršímu, způsobilejšímu a zasloužilejšímu.
  1. Aniž požádáš kdy odměny od bližního svého za službu, kterou jsi mu hájením majetku prokázal, ani peněz, ani nábytku, ani šatstva, ani vola, ani osla, což jeho jest…
 
 Co jsme zažili v roce 1999:
           Sbor má 32 členů a to 25 mužů a 7 žen.
 
4. října zemřel nejstarší člen, bratr František Smejkal ve věku 85 let.
Členem SDH v Hamrech byl od roku 1940.
 
Významné životní jubileum – 70 let oslavil 30. prosince hospodář sboru, bratr Josef Šípek.
 
V měsíci srpnu změnil stav svobodný na ženatý velitel, bratr Aleš Poul.
 
         Sbor má auto značky Robur, staré 32 let. Díky údržbě členů sboru je schopné kdykoli vyjet. Dále vlastní stříkačku PS – 12 s příslušenstvím, cvičnou výstroj, pracovní obleky a vycházkové uniformy.
 
         V měsíci dubnu byl tradiční sběr železného šrotu a v květnu kamení  na poli místního zemědělského družstva.
 
Nejenom prací, ale i sportem a zábavou je člověk živ.      
 
V sobotu 8. května vyjeli na kolech zdatnější členové se svými přáteli prohlédnout si nové hasičské auto do Zámku Žďáru nad Sázavou.
 
         30. května se konala soutěž mužů ve Vatíně. Družstvo za povzbuzování ostatních členů sboru obsadilo 5. místo ze 14-ti startujících družstev.
V měsíci srpnu byla provedena kontrola Požárního řádu za účasti starosty obce, starosty sboru a preventisty.
 
         Velitel Aleš Poul se zúčastnil školení velitelů v Zámku Žďáře n/Sáz. Spolu s řidičem Bohoušem Šimůnkem prováděli pravidelnou údržbu a opravu auta.
FacebookyoutubeFacebookyoutube